آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
درگاه پیام کوتاه (Bulk SMS)

درگاه پیام کوتاه از تجهیزات شبکه مخابراتى اى است که برای ارسال و دریافت پیام کوتاه به/از شبکه مخابراتی به کار می رود.درگاه پیام کوتاه آزمایشگاه به عنوان یک واسط عمل مى کند؛ به این ترتیب که نرم افزار نصب شده را از طریق شبکه هاى مخابراتى به موبایل مشترکین وصل مى کند و سازمان مى تواند به این طریق محتواى مورد نظر را انتقال دهد. بدین وسیله سازمان بهره گیر ازاین درگاه، امکان برقرارى ارتباط مستقل با مشترکین مورد نظر جهت انتقال پیام ها، اخبار و اطلاعات خاص سازمان خود را با استفاده از سرشماره اختصاصى خود به دست مى آورد.

درگاه پیام کوتاه آزمایشگاه قابلیت هاى زیر را در اختیار سازمان ها قرار مى دهد:

CandidateApps

  • ارسال پیام کوتاه به صورت تکى، گروهى، پیوسته

  • ارسال وب پوش و کارت ویزیت

  • دریافت پیام کوتاه

  • دفترچه تلفن هوشمند

  • ارسال پیام کوتاه هاى محتوى اطلاعات امور بانکى انجام شده مرتبط با حساب مشترى

  • یادآورى امور مرتبطه بانکى مانند موعد پرداخت اقساط

  • ارسال پیام هاى تبریک اعیاد، زادروزها و مناسبات خاص

  • ارسال پیام هاى اخبار بانک اعم از افتتاح شعبات جدید و عرضه خدمات نوین به مشتریان
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©