آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
طراحی مرکز داده

پروژه طراحی مرکز داده توحید همراه اول

آزمایشگاه سرویس های ارزش افزوده به منظور راه اندازی مرکز داده توحید همراه اول، طراحی های زیر را برای این مرکز داده انجام داده است:

  • طراحی وضع مطلوب مرکز داده(زیرساخت محیطی و فیزیکی، زیرساخت شبکه ارتباطی، منابع پردازشی، منابع ذخیره سازی و پشتیبانی گیری، امنیت مرکز داده و مدیریت راهبری مرکز داده)
  • طراحی معماری منطقی مرکز داده
  • تهیه لیست اقلام موجود مورد نیاز جهت پیاده سازی مرکز داده

 

پروژه طراحی مرکز OMC همراه اول

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده به منظور راه اندازی مرکز OMC همراه اول طراحی های زیر را برای این مرکز انجام داده است:

  • طراحی زیرساخت تغذیه و برق
  • طراحی سیستم های کنترلی و مدیریتی محیطی و فیزیکی
  • طراحی چیدمان رک ها و کابل کشی
  • طراحی زیرساخت شبکه ارتباطی
  • طراحی زیرساخت امنیت شبکه مرکز داده

 

 

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©