آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
پرتال‌های مخابراتی و سازمانی
آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©