آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده
COBIT

توانمندی آزمایشگاه VAS در زمینه توسعه فرایندی و تحول سازمانی IT

 

تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت و تضمین کیفیت پروژه‌های فناوری اطلاعات

نرخ قابل توجه شکست پروژه ­های فناوری اطلاعات در بسیاری از سازمان­ها به عنوان یک مانع در بهره­ گیری از منابع سازمان در حوزه فناوری اطلاعات می باشد.این موضوع با مدیریت اصولی و علمی پروژه های مزبور قابل جبران می­ باشد. در این راستا، پروژه تعریف شده در شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) شامل خروجی­ های عمده ذیل به عنوان استانداردسازی فرایند مزبور انجام گردید:

 • نظام نامه مدیریت و نظارت بر پروژه های فناوری اطلاعات
 • نظام نامه مدیریت کیفیت شامل فرایند تضمین و کنترل (تست) کیفیت و معیارها و شاخص ها (متریک) برای انجام آن
 • فرایند برون­ سپاری پروژه ها
 • نقش ها و تخصص های مورد نیاز برای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • راهنمای طبقه بندی پروژه ها (به منظور تعیین متدولوژی اجرا و سطوح کنترل و تخمین)

 

تدوین و پیاده سازی فرایندهای راهبری فناوری اطلاعات با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات (شامل مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)

رشد فناوری اطلاعات در دو دهه گذشته، جایگاه آن را از یک ابزار و پشتیبان به دارایی ارتقاء داده است. بدین ترتیب که امروزه اطلاعات و فناوری مرتبط به آن از مهمترین دارایی­ ها و منابع استراتژیک یک سازمان محسوب می شود. به همین دلیل، نحوه مدیریت آن نیز به عنوان یکی از ارکان مهم برنامه ریزی سازمانی بوده، نیاز به تضمین ارزش فناوری اطلاعات، مدیریت مخاطرات مرتبط با آن وکنترل اطلاعات، به عنوان عناصر کلیدی در راهبری و حاکمیت یک سازمان محسوب می شود.

برای این منظور، رویکرد استراتژیک به فناوری اطلاعات در بسیاری از سازمان ها به عنوان یک رویکرد غالب مستقر شده است که در پی آن استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در رابطه­ ای تنگاتنگ با استراتژی و اهداف کسب و کار سازمان تدوین می شود. در این راستا، همچنین همسویی با استراتژی کسب و کار به عنوان یک عامل مهم در تدوین استراتژی فناوری اطلاعات به حساب می آید. در همین راستا، با توجه به شناخت متقابل آزمایشگاه VAS و شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) از یکدیگر، پروژه مزبور با هدف پیاده سازی فرایند حصول اطمینان از همسویی (ارتقاء دهندگی) فناوری اطلاعات با استراتژی و اهداف کسب و کار، و بر اساس چارچوب COBIT 4.1 تعریف گردید و موارد ذیل در دستور کار قرار گرفت:

 • شناسایی نیازهای سازمان: تعریف فرایندها به منظور حصول بیشترین ارزش
 • ترسیم راهکار: تعیین سطح مورد انتظار سازمان در خصوص بلوغ فرایندهای انتخاب شده
 • برنامه ریزی به منظور اجرا: تعیین نقشه راه، برنامه کاری (Action Plan)،زمانبندی برای اجرای راهکار
 • اجرا و استقرار: طراحی فرایندها و اجزا، بازنگری ساختار فناوری اطلاعات و تعریف نقش­ها، تعیین ابزار مورد نیاز و در نهایت پیاده سازی ساختار جدید و همچنین پیاده سازی فرایندها
 • سنجش تأثیر عملکرد: بلوغ فرایند، هم راستایی استراتژیک (کارت امتیازی متوازن)، عملکرد فرایندها
 • بازبینی و طرح اقدامات، طراحی، پیاده سازی

 

آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۲ - ۱۳۸۷ ©